Follow by Email

luni, 3 octombrie 2011

Cadastru case fara autorizatie

cadastru si intabularea se poate face si pentru casele care nu detin autorizatie de construire inainte de 2001 astfel:

Ordonanța de Urgență nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
32. La articolul 55, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:
,,(11) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea În vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
Înscrierea se face În baza:
a) autorizaţiei de construire sau, În lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este Înregistrat În
registrul agricol, precum şi În evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată
această constructie;
b) documentaţiei cadastrale.
(12) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate Înscrie În cartea funciară şi pe stadii de execuţie, În baza următoarelor documente:
a) autorizaţiei de construire;
b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire;
c) documentaţiei cadastrale."
Pentru detalii si consultanta puteti apela la http://www.expertcadastru.ro