Follow by Email

vineri, 15 martie 2013


Mini glosar de termeni - cadastru şi carte funciară

A

act de proprietate = Contact de vanzare- cumparare, contract de construire, certificatul de moştenitor sau legatar, hotărârea judecătorească, decizia autorităţii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare, titlul de proprietate şi ordinul prefectului emise în temeiul legii nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de atestare emis în temeiul Legii nr. 15/1990 cu H.G. 834/1991, decizia de restituire dată în temeiul legii nr. 10/2001 şi alte acte emise de autoritatea publică, în condiţiile legii.

ANCPI = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

B

BCPI = Birou de cadastru şi publicitate imobiliară
bun imobil = sintagmă sinonimă cu corpul de proprietate folosită în redactarea din 1999 a Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general.

C

cadastru general = Sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile (corpuri de proprietate) de pe întregul teritoriu al ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. ~ se organizează (şi se conduce) la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu, judeţ şi la nivelul întregii ţări. Entităţile de bază ale acestui sistem sânt PARCELA, CONSTRUCŢIA şi PROPRIETARUL. Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea tuturor imobilelor în registrul de publicitate imobiliară. Prin sistemul de ~ se realizează:
  • a) identificarea, înregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
  • b) asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;
  • c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de terenuri şi de alte bunuri imobile, în vederea asigurării publicităţii şi opozabilităţii drepturilor acestora faţă de terţi;
  • d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor.

corp de clădire =  parte componenta a unei clădiri, delimitată după următoarele criterii:
  • sistemul arhitectonic şi constructiv determinat de faţade şi materialele de construcţie a pereţilor exteriori;
  • intrarea separată în clădire;
  • independenţa şi regimul diferit de înălţime faţă de alte clădiri alăturate.
categorie de folosinţă a terenului =  caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului în funcţie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcţii, căi de comunicaţii, exploatare miniera etc.).◊ Identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor se face în baza unor criterii stabilite prin lege, regulamente şi norme.  Codurile categoriilor de folosinţă se scriu şi pe schiţele întocmite pentru fiecare corp de proprietate.
Exemplu CC- curti constructii, A - arabil, L- livezi,

CONSTRUCŢIE = o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construită cu o utilizare distinctă pentru proprietar, care aparţine unei persoane sau mai multor persoane, în indiviziune. Aceasta poate fi o clădire întreagă sau părţi dintr-o clădire, cu una sau mai multe intrări, fiecare intrare având o adresă. ◊ În cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3,..). Tipul şi componenţa construcţiei, pe destinaţii şi tronsoane, se evidenţiază în PAD. ♦ Construcţia, împreună cu parcela  şi proprietarul constituie entităţile  de bază a cadastrului general.

D

destinaţia unui teren = în baza unor criterii (stabilite prin lege, regulamente sau/şi norme), fondul funciar se clasifică (se împarte), în funcţie de caracteristicile sale şi de necesităţile socio-economice, în cinci categorii de destinaţie, care, la rândul lor, pot cuprindesub-categorii de destinaţie ale terenului. Categoria (sub-categoria) de destinaţie a unui teren arată, care este, sau ar fi, cea mai bună şi raţională utilizare a acestuia. Cele cinci categorii de destinaţie ale terenurilor sunt următoarele:

    1) terenurile cu destinaţie agricolă (TDA)
    2) terenurile cu destinaţie forestieră (TDF)
    3) terenurile aflate permanent sub ape (TDH)
    4) terenurile din intravilan (TDI)
    5) terenurile cu destinaţie specială (TDS):

E

e-Terra (sistem informatic) = sistem informatic integrat [3] de cadastru şi carte funciara dezvoltat de IBM-Blominfo care are ca scop standardizarea şi automatizarea fluxurilor de lucru din cadrul OCPI-urilor, care privesc avizarea şi recepţia documentaţiilor cadastrale întocmite pentru înscrierea în Cartea Funciară. e-Terra asigură construirea bazei de date grafice a cadastrului general şi conversia cărţilor funciare din sistem analogic (formatul pe hârtie) în format digital (pe computer). Sistemul are definite principii şi funcţii standard ce permit executarea operaţiunilor de cadastru şi carte funciară. Beneficiarii sistemului sunt birourile notariale, persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de cadastru, instituţiile locale şi centrale, instituţiile bancare şi persoanele fizice.
entităţi de bază ale sistemului de evidenţă a cadastrului general =  PARCELA, CONSTRUCŢIA şi PROPRIETARUL.
extrasul de plan cadastral de carte funciară = secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză. ~ se eliberează în format analogic, la o scară convenabilă, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date.   ~  se eliberează în mod obligatoriu de către toate oficiile teritoriale unde este implementată aplicaţia e-terra şi opţional de oficiile teritoriale care au baze de date şi aplicaţii informatice care le permit acest lucru; [Reg_634_2006]
extravilanul unităţii administrativ-teritoriale = partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

F

fond funciar = totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza cărora sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judeţ, al României etc.).

G

gaj = contract accesoriu, real, unilateral şi indivizibil în temeiul căruia debitorul sau o terţă persoană remite creditorului sau unui terţ, un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantării executării unei obligaţii.

H

hartă = reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeţei pământului (totală sau parţială), generalizată şi micşorată conform unei anumite scări de proporţie şi întocmită pe baza unei proiecţii cartografice

I

IMOBIL = una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar sau aceloraşi proprietari [4], situat(e) pe teritoriul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria lor de folosinţă. Fiecare imobil este precis individualizat, este identificat printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară distinctă [art. 32 {4}]. Imobilul formează o unitate economică ce derivă din natura sa, iar prin înscriere în cartea funciară devine şi o unitate juridică în înţelesul că operaţiunile juridice se fac de regulă cu privire la întregul imobil. Imobilele aparţinând domeniului public şi privat al statutului sau al unităţilor administrativ-teritoriale vor fi înscrise în cărţi funciare speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege. {3} ♦ termeni sinonimi: bun imobil, corp de proprietate

J

K

L

M

N

numerotare cadastrală = operaţiunea prin care se atribuie, după anumite reguli, numere cadastrale corpurilor de proprietate şi parcelelor din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale.
numere cadastrale = numerele de ordine care se atribuie corpurilor de proprietate şi parcelelor din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale.

numerotare topografică (în cadastru) = operaţiunea prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

O

ortofotoplan = fotografie aeriană realizată din avion (aerofotografiere) la scară de 1:1000 din care rezultă ortofotoplanurile în format digital care sunt adecvate interpretării şi vectorizării parcelelor. Partea grafică a bazei de date. Ortofotoplanuri color în format digital, în sistemul de referinţă naţional (elipsoid Krakowski 1940, plan de proiecţie stereografic 1870 şi sistem de altitudini Marea Neagră 1975. Imaginile digitale color au o valoare GSD (rezoluţia pixelului la teren) de 30 cm.
OCPI- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

P

PARCELĂ (cadastrală)= suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui singur proprietar sau mai multor (co)proprietari, în indiviziune. Din punct de vedere economic o parcelă poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscală este o porţiune a parcelei având aceeaşi clasificare calitativă {3}. Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea înscrisă şi categoria de folosinţă, conform normelor cadastrale.♦ Parcela, împreună cu construcţia şi proprietarul constituie entităţile  de bază a cadastrului general.
partida cadastrală = suma corpurilor de proprietate de pe teritoriul aceleaşi localităţi (comună, oraş sau municipiu), aparţinând unui proprietar şi care se înscrie în aceeaşi carte funciară.
Notă: Noţiune introdusă la art. 20 în redactarea iniţială a legii nr. 7 din 1996. A fost scoasă din redactările ulterioare.
plan topografic = reprezentare convenţională, în plan, analogică sau digitală, a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi într-un sistem de referinţă. În România planul topografic se întocmeşte în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi în Sistemul de referinţă Marea Neagră 1975. Un ~ este rezultatul unei ridicări topografice, prin care elementele de pe suprafaţa terenului sunt reprezentate prin proiecţiile lor orizontale.
persoană autorizată să execute lucrări de cadastru = persoana care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situaţia existentă la teren {5}
plan cadastral = reprezentarea grafică a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile şi construcţiile din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ). Registrele şi planurile cadastrale stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii evidenţei privind publicitatea imobiliară.
plan cadastral de bază = plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat poziţia şi numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate şi parcelelor, categoriile de folosinţă a terenurilor şi construcţiile permanente.
plan cadastral de ansamblu = produs derivat obţinut prin generalizarea conţinutului planului cadastral de baza. Se întocmeşte, de regulă, pentru o unitate administrativ-teritorială şi conţine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor şi denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile unităţilor administrativ-teritoriale vecine.
planul cadastral de carte funciară = document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială; [Reg_634_2006]
planul parcelar = reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial; [Reg_634_2006]
PROPRIETAR = persoana fizică sau juridică titulară (în exclusivitate sau în indiviziune) a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii. ♦ Proprietarul, împreună cu parcela  şi construcţia constituie entităţile  de bază a cadastrului general.

R

reambulare = punerea de acord între situaţia reală din teren şi o hartă sau un plan  existent(ă); ◊ operaţiunea de actualizarea unor hărţi/planuri existente prin includerea/modificarea tuturor detaliilor apărute ulterior întocmirii iniţiale a hărţii/planului. ◊ Metode de reambulare. Reambularea planurilor cadastrale prin măsurători numerice: procedeul măsurătorilor distanţelor de aliniament, procedeul intersecţiilor de distanţe. Reambularea planurilor cadastrale cu tahimetre autoreductoare şi cu tahimetre electrooptice.
ridicare topografică = ansamblul de lucrări efectuate în scopul obţinerii planului sau hărţii topografice. În funcţie de conţinutul lor, se disting: ridicări planimetrice, când se face doar determinarea poziţiei în plan a punctelor suprafeţei topografice, ridicări nivelitice, când se face doar determinarea poziţiei pe verticala a punctelor şi ridicări combinate, când se face determinarea atât a poziţiei în plan, cât şi a poziţiei pe verticala.

S

sector cadastral = diviziune tehnică cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale, delimitată de detalii liniare (căi de comunicaţie, ape, diguri etc.), care nu suferă modificări curente şi care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.
scoatere circuitul agricol- etapele prin care un teren isi schimba destinatia din teren agricol in teren de exemplu curti constructii pe care se poate face o investitie ( constructie de exemplu)


T

tarla = diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc; [Reg_634_2006]
titlu de proprietate = document care stabileşte (atestă) dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice ori a statului sau unităşilor administrative ale acestuia asupra unui bun mobil sau imobil (teren sau/şi construcţie). În funcţie de modul de dobândire al bunului, acesta poate fi:

·     contract de vânzare – cumpărare

·     contract de schimb
·     certificat de moştenitor 
·     sentinţă civilă
·     contract de donaţie U
unitate individuală = unitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit (OUG 210/2008).
UNNPR = Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

V


X


Y

marți, 5 martie 2013

Lista categorii de folosinta a terenurilor

          Va prezentam pentru informare lista de coduri privind tipurile de proprietate, destinatie, categoria de folosinta, destinatia constructiilor

 Aceste coduri se regasesc pe hartile cadastrale si in continutul documentatiei cadastrale
Clasificare dupa:

1.   Tipul de proprietate si codul acesteia: 
 - proprietatea privata a persoanelor fizice- PF
 - proprietatea privata a persoanelor juridice- PJ
 - domeniul public al statului- DS
 - domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale- DAT
 - domeniul privat al statului- DPS
 - domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale- DAT
Exemplu de clasificare a proprietatilor in planul cadastral

2.   Destinatiile terenurilor: 
- terenuri cu destinatie agricola TDA
 - terenuri cu destinatie forestiera TDF
 - terenuri aflate permanent sub ape TDH
 - terenuri aflate in intravilane TDI
 - terenuri cu destinatii speciale TDS

3.   Categorii de folosinta a terenurilor:
- arabil A
 - vii V
 - livezi L
 - pasuni P
 - fanete F
 - paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera PD
 - ape curgatoare HR
 - ape statatoare HB
 - cai de comunicatii rutiere DR
 - cai ferate CF
 - curti si curti cu constructii CC
 - constructii C
 - terenuri neproductive si degradate N

4.   Destinatiile constructiilor
 - locuinte CL
 - constructii administrative si social-culturale CAS
 - constructii industriale si edilitare CIE
 - constructii-anexa CA